Tìm kiếm:
   
CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC  
Tên đề tài:
Tác giả:
Đơn vị - Bộ phận:
Lĩnh vực:
Năm thực hiện:
Loại CSDL:
   
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ năm 2018
Thông báo    
Thông báo Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ năm 2018
  [ 11/04/2017 , 16:44:31 PM ]

         BỘ XÂY DỰNG                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG                           Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 
 

            Số:  54 /TB-ĐHXDMT-KH&HTQT                                  Phú Yên, ngày 11 tháng 4 năm 2017

 
 

THÔNG BÁO

Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ năm 2018
 

           

 
            Căn cứ công văn số 132/ ngày 04/04/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học, công nghệ và môi trường năm 2017.
            Căn cứ công văn số 209/BKHCN-KHCN ngày 23/01/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Khoa học Công nghệ năm 2018.
            Nhằm không ngừng phát huy tích cực và nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học của nhà trường, Hiệu trưởng đề nghị trưởng các đơn vị tổ chức họp triển khai việc đề xuất đề tài cấp ngành, cấp nhà nước; Xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2018 như sau:
 

            Nội dung triển khai:

 

Nhiệm vụ cấp Quốc gia:

- Đề xuất nhiệm vụ KH&CN trọng điểm cấp nhà nước (theo phụ lục 1: Danh mục các chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2016-2020 đã được bộ phê duyệt);
- Đề xuất nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp nhà nước (theo phụ lục 2: Danh mục các chương trình/ đề án quốc gia về KH&CN đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt; phụ lục 3: Danh mục quyết định, kế hoạch, chiến lược, liên quan đến ngành xây dựng)
            - Nhiệm vụ KH&CN hợp tác nghiên cứu theo nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và một số nước;
 

- Phiếu đề xuất theo phụ lục 4.

 

            Nhiệm vụ KHCN & Môi trường cấp Bộ:

        - Chương trình, Kế hoạch, chiến lược, Quyết định, chỉ liên quan đến ngành Xây dựng theo phụ lục 3
            - Quyết định số 1402/QĐ-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt danh mục các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm ngành Xây dựng giai đoạn 2017-2021;
            - Các vấn đề cấp thiết, quan trọng cần giải quyết thông qua các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường để thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển của ngành xây dựng;
            - Yêu cầu cấp thiết phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của Bộ Xây dựng và tại Trường;
 

- Phiếu đề xuất theo mẫu phụ lục 4, thuyết minh, dự toán theo phụ lục 6

Các phụ lục được đăng tải kèm theo thông báo trên websites của phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế: http://quanlykhoahoc.muce.edu.vn/
Thời gian nhận: -  Đề xuất nhiệm vụ đến hết ngày 27/4/2017.    
                          -  Thuyết minh và dự toán kinh phí 26/5/2017.   
Địa điểm nhận đề xuất, thuyết minh: Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế.
Thông tin liên hệ:  Võ Thanh Huy – Trưởng Phòng KH&HTQT
 Điện thoại         : 090 547 39 37             Email: vothanhhuy@muce.edu.vn                                            
Đề nghị trưởng các đơn vị Khoa, Trung tâm, Viện  triển khai thực hiện tốt nội dung thông báo này./.
 
Nơi nhận:
- Các Khoa, Trung tâm, Viện;
- Lưu TCHC, KH&HTQT.
 
 
 KT. HIỆU TRƯỞNG
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
TS. Trịnh Hồng Việt

Download công văn số 132/BXD-KHCN V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học, công nghệ và môi trường năm 2018 tại đây

 

  In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
 
TIN MỚI

Thông báo về việc xây dựng đề cương và dự toán đề tài có sử dụng kinh phí năm học 2023 -2024

Hướng dẫn một số định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng kinh phí của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

THÔNG BÁO
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượt truy cập: 3
Số lượng đang online: 631407
Copyright by Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 896 883. Email:phongkhoahochoptacquocte@muce.edu.vn