Tìm kiếm:
   
CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC  
Tên đề tài:
Tác giả:
Đơn vị - Bộ phận:
Lĩnh vực:
Năm thực hiện:
Loại CSDL:
   
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo về việc đăng ký sáng kiến, cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật năm học 2015-2016
Thông báo    
Thông báo về việc đăng ký sáng kiến, cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật năm học 2015-2016
  [ 06/01/2016 , 14:12:17 PM ]

    BỘ XÂY DỰNG
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
MIỀN TRUNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                Số:03/TB-ĐHXDMT-KH&HTQT               
Phú Yên, ngày   05 tháng 01 năm 2016

    
THÔNG BÁO
Về việc Đăng ký sáng kiến, cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
năm học 2015-2016
 
 
            Căn cứ vào Quy định về hoạt động sáng kiến, cải tiến của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;
Căn cứ Quy định công tác nghiên cứu khoa học Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;
Căn cứ kế hoạch hoạt động Khoa học công nghệ năm học 2015-2016;
 
Nhà trường Thông báo tới các đơn vị trong toàn Trường triển khai cho cán bộ, viên chức của đơn vị thực hiện:
1. Đăng ký sáng kiến, cải tiến ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sẽ thực hiện năm học 2015-2016 (Theo Mẫu 01_SK) và nộp 01 bản in trên giấy cho Phòng KH&HTQT trước ngày 15/01/2015 để quản lí và theo dõi.
2. Các cá nhân có thể đăng ký sang kiến, cải tiến tập trung vào các lĩnh vực: Giải pháp cải tiến kỹ thuật hoặcứng dụng công nghệ mới được triển khai trong quá trình đào tạo, sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực; Giải pháp công tác đem lại hiệu quả thiết thực trong cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quản lý, tác nghiệp, tăng năng suất lao động hoặc cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, điều kiện sốngcủa cá nhân, đơn vị, bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người lao động, có ảnh hưởng tích cực trongđơn vị, nhà trường
Đề nghị trưởng các đơn vị triển khai việc đăng ký, thực hiện các sáng kiến, cải tiến trong đơn vị mình theo đúng như trong Quy định thực hiện sáng kiến, cải tiến và thời gian./.
 
Nơi nhận:
   - Trưởng các đơn vị;
- BGH (để chỉ đạo);
   -  Lưu: VT, KH&HTQT.
 
    KT. HIỆU TRƯỞNG
     PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
    TS. Trịnh Hồng Việt
 

  In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
 
TIN MỚI

Thông báo về việc xây dựng đề cương và dự toán đề tài có sử dụng kinh phí năm học 2023 -2024

Hướng dẫn một số định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng kinh phí của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

THÔNG BÁO
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượt truy cập: 164
Số lượng đang online: 623760
Copyright by Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 896 883. Email:phongkhoahochoptacquocte@muce.edu.vn