Tìm kiếm:
   
CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC  
Tên đề tài:
Tác giả:
Đơn vị - Bộ phận:
Lĩnh vực:
Năm thực hiện:
Loại CSDL:
   
 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu học tập: HD học tập học phần Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (dùng cho SV đại học, cao đẳng
   
Mã đề tài:
GV.02.15.43
Tên đề tài:
Tài liệu học tập: HD học tập học phần Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (dùng cho SV đại học, cao đẳng
Chủ nhiệm đề tài:
Lê Sơn Tùng
Đơn vị - Bộ phận:
Khoa Lý luận Chính trị
Loại đề tài:
Cấp Trường
Lĩnh vực:
50601. Khoa học chính trị
Thời gian thực hiện:
tháng
Năm thực hiện: 2015-2016
Mục tiêu:


               

Nội dung:


                      

Kết quả dự kiến:


      

Cơ quan/đơn vị phối hợp:
Thuộc loại nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu khoa học
Tình trạng: Đã nghiệm thu

 
TIN MỚI

Thông báo Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ năm 2018

THÔNG BÁO
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượt truy cập: 39
Số lượng đang online: 306686
Copyright by Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 896 883. Email:phongkhoahochoptacquocte@muce.edu.vn