Tìm kiếm:
   
CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC  
Tên đề tài:
Tác giả:
Đơn vị - Bộ phận:
Lĩnh vực:
Năm thực hiện:
Loại CSDL:
   
 
 
 
 
 
 
 
Danh sách các đề tài NCKH đã duyệt để thực hiện năm học 2013 - 2014
Danh mục đề tài NCKH    
Danh sách các đề tài NCKH đã duyệt để thực hiện năm học 2013 - 2014
  [ 10/01/2014 , 9:15:35 AM ]

 
DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH ĐÃ DUYỆT ĐỂ THỰC HIỆN
NĂM HỌC 2013 - 2014
 
       
STT
STTK
Tên đề tài
Chủ nhiệm đề tài
I. Khoa Xây dựng
 
1.
1.
Biên soạn tài liệu giảng dạy (TLGD) học phần Động lực học công trình (bậc Đại học)
ThS. Huỳnh Quốc Hùng
2.
2.
Giáo trình Cơ học công trình 1 (bậc Cao đẳng)
ThS. Trần Văn Sơn
3.
3.
Ngân hàng đề thi Nền móng (bậc Cao đẳng)
ThS. Phạm Ngọc Tân
4.
4.
Ngân hàng đề thi Kết cấu bê tông cốt thép 2 (bậc Cao đẳng)
KS. Võ Văn Nam
5.
5.
Chuyên đề nghiên cứu về kỹ thuật thi công
ThS. Nguyễn Thanh Hải
II. Khoa Kinh tế
 
6.
1.
Giáo trình Quản lý dự án (bậc Cao đẳng)
ThS. Trần Thị Quỳnh Như
7.
2.
Giáo trình Kế toán thương mại dịch vụ (bậc Cao đẳng)
ThS. Hoàng Văn Cương
8.
3.
Giáo trình Giao tiếp trong kinh doanh (bậc Cao đẳng)
CN. Huỳnh Chung Vinh
9.
4.
Giáo trình Quản trị chất lượng (bậc Cao đẳng)
ThS. Lê Đức Tâm
10.
5.
Giáo trình Tổ chức hoạch toán Kế toán (bậc Cao đẳng)
ThS. Lê Thị Ái Nhân
11.
6.
Giáo trình Quản trị nhân sự (bậc Cao đẳng)
ThS. Trần Thị Nguyên Thảo
12.
7.
Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ (bậc Cao đẳng)
ThS. Nguyễn Thị Thu Hiếu
13.
8.
Biên soạn TLGD học phần Pháp luật đại cương (bậc Đại học)
ThS. Vũ Thị Phương Thảo
14.
9.
Bài tập Kế toán tài chính 2 (bậc Cao đẳng)
ThS. Nguyễn Đình Đại
15.
10.
Bài tập Kế toán tài chính 1 (bậc Cao đẳng)
CN. Đào Thị Bích Hồng
III. Khoa Kiến trúc
 
16.
1.
Giáo trình Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật (bậc Cao đẳng)
ThS. Ngô Minh Tân
17.
2.
Giáo trình Nguyên lý thiết kế kiến trúc (bậc Cao đẳng)
KTS. Nguyễn Thị Khánh Trang
18.
3.
Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn học Kiến trúc Dân dụng và Công nghiệp (bậc Cao đẳng)
ThS. Lê Đàm Ngọc Tú
IV. Khoa Kỹ thuật hạ tầng đô thị
 
19.
1.
Giáo trình Kỹ thuật thi công 2 (bậc Cao đẳng)
ThS. Phạm Văn Tâm
20.
2.
Ngân hàng đề thi học phần Môi trường trong Xây dựng (bậc Đại học)
ThS. Hoàng Anh Sơn
V. Khoa Cầu đường
 
21.
1.
Giáo trình Thiết kế đường ô tô (bậc Cao đẳng)
ThS. Lê Đức Quân
22.
2.
Nghiên cứu xây dựng mô hình thí nghiệm đo biến dạng, độ võng và dao động kết cấu công trình bằng thiết bị STS-WiFi
ThS. Đinh Văn Vinh
23.
3.
Nghiên cứu xây dựng mô hình thí nghiệm đánh giá chất lượng cọc. Sử dụng các thiết bị hiện có tại Trường ĐHXD Miền Trung
ThS. Vũ Quang Thuận
VI. Khoa Khoa học cơ bản
 
24.
1.
Biên soạn TLGD học phần Vật lý đại cương A2 (bậc Đại học)
ThS. Dương Văn Danh
25.
2.
Biên soạn TLGD học phần Giải tích 1 (bậc Đại học)
ThS. Đoàn Văn Hiệp
26.
3.
Biên soạn TLGD học phần Giáo dục thể chất (bậc Đại học)
ThS. Lê Phong Lâm
27.
4.
Hướng dẫn giải bài tập Hoá đại cương (bậc Cao đẳng)
ThS. Phan Ngọc Hiếu
VII. Khoa Đào tạo nghề
 
28.
1.
Giáo trình Trắc địa (bậc Cao đẳng) (Nâng cấp)
KS. Phạm Viết Vỹ
29.
2.
Xây dựng định mức tiêu hao vật tư - dụng cụ thực hành tay nghề cho HS -SV nghề Xây dựng
KS. Nguyễn Chí Quốc
VIII. Khoa Lý luận Chính trị
 
30.
1.
Ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 (bậc Đại học)
ThS. Nguyễn Thành Đạo
31.
2.
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 (bậc Đại học) theo học chế tín chỉ của Trường ĐHXD Miền Trung
ThS. Nguyễn Thị Hoa Kiều
IX. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
 
32.
1.
Biên soạn TLGD học phần Tin học đại cương (bậc Đại học)
ThS. Nguyễn Lê Tín
33.
2.
Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành Quản trị kinh doanh (bậc Cao đẳng)
ThS. Nguyễn Văn Chế
34.
3.
Ngân hàng đề thi Anh văn 2 (bậc Đại học)
CN. Bùi Nguyên Tuân
35.
4.
Ngân hàng đề thi Anh văn 1 (bậc Đại học)
ThS. Nguyễn Thị Kim Cúc
36.
5.
Ngân hàng đề thi Anh văn 3 (bậc Đại học)
ThS. Hồ Thị Mỹ Linh
37.
6.
Bài tập Tin học đại cương (bậc Đại học)
ThS. Trần Thái Sơn
X. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
 
38.
1.
Ngân hàng đề thi Vật liệu xây dựng (bậc Đại học)
KS. Trần Thị Huyền Lương
39.
2.
Ngân hàng đề thi học phần Kỹ thuật thi công 2, ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (bậc Cao đẳng)
ThS. Đoàn Huỳnh Thuận
X. Phòng Quản lý Đào tạo
 
40.
1.
Biên soạn TLGD học phần Cơ học kết cấu 1 (bậc Đại học)
ThS. Phan Văn Huệ
41.
2.
Phần mềm quản lý giờ giảng của giáo viên
ThS. Nguyễn Vân Trạm
XI. Phòng Tổ chức Hành chính
 
42.
1.
Giáo trình Lập và thẩm định Dự án đầu tư (bậc Cao đẳng)
ThS. Nguyễn Nguyên Khang
XII. Phòng Tài chính kế toán
 
43.
1.
Bài tập Kế toán Hành chính sự nghiệp (bậc Cao đẳng)
ThS. Phạm Đình Văn
XIII. Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế
 
44.
1.
Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp nâng cao khả năng tự học của sinh viên bậc Đại học tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
ThS. Nguyễn Công Bằng
XIV. Phòng Quản trị Thiết bị
 
45.
1
Xây dựng mã quản lý tài sản cố định
KS. Nguyễn Văn Tân
XV. Phòng Công tác học sinh - sinh viên
 
46.
1.
Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (bậc Đại học)
ThS. Lê Sơn Tùng
XVI. Đoàn Thanh niên
 
47.
1.
Đánh giá tác động của chương trình Đoàn, Hội với học tập và
nâng cao kỹ năng mềm trong sinh viên Trường ĐHXD Miền Trung
ThS. Trần Minh Trí
XV. Đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên
Cán bộ hướng dẫn
48.
1.
Xác định khả năng chịu uốn của kết cấu bê tông cốt thép có gia cường cốt sợi thép bằng hai phương pháp bán thực nghiệm (nhóm SV lớp C11X3)
ThS. Huỳnh Quốc Hùng
49.
2.
So sánh một số chỉ tiêu cơ lý cơ bản của bê tông thường và bê tông có gia cường cốt sợi phân tán (nhóm SV C12X2)
TS. Nguyễn Phan Duy
50.
3.
Phân tích ảnh hưởng của các điều kiện trong thí nghiệm cắt trực tiếp trên các giá trị sức chống cắt của đất (nhóm SV C12X3)
ThS. Võ Thanh Toàn
51.
4.
Phương pháp nối cốt thép trong thi công bằng công nghệ ống ren (nhóm SV C11X3)
ThS. Ngô Đình Châu
52.
5.
Ứng dụng phần mềm Maple để lập trình giải các bài toán cơ học cơ sở (Nhóm SV lớp D12X1-D12X6)
ThS. Nguyễn Công Đức
53.
6.
Tìm hiểu kiến trúc địa phương (Tìm hiểu giá trị văn hoá nhà lá mái tại tỉnh Phú Yên) - Nhóm SV D12K
ThS. Ngô Đa Đức
54.
7.
Đánh giá độ rỗng cấu trúc của một số mẫu vật liệu khoáng Diatomite, Bentonite, Cao lanh trên địa bàn tỉnh Phú Yên (nhóm SV lớp C13X1)
ThS. Trương Minh Trí
55.
8.
Đánh giá độ chính xác đo góc của máy Nikon 100 (nhóm SV C12HT)
ThS. Ngô Đình Thành
KS. Huỳnh Tấn Tám
 

  In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
TIN MỚI

Thông báo Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ năm 2018

THÔNG BÁO
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượt truy cập: 19
Số lượng đang online: 324230
Copyright by Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 896 883. Email:phongkhoahochoptacquocte@muce.edu.vn